Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIA?OWEGO

§ 1

1. Podstaw? prawn? dzia?ania instytutu jest art. 22 Statutu Uniwersytetu.
2. Instytut jest jednostk? organizacyjn? wydzia?u, utworzon? dla prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej.
3. Instytut mo?e mie? jednolit? struktur? lub sk?ada? si? z dwóch lub wi?cej katedr i zak?adów. Instytut o jednolitej strukturze mo?na utworzy?, je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym zatrudniona jest w pe?nym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? naukowy.

§ 2

Zakres dzia?ania instytutu obejmuje organizowanie i prowadzenie dzia?alno?ci dydaktycznej, naukowej i badawczej w zakresie dyscyplin reprezentowanych przez instytut.

§ 3

Struktur? organizacyjn? instytutu ustala Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez rad? wydzia?u.

§ 4

1. W sk?ad instytutu oprócz katedr i zak?adów mog? wchodzi?: zespo?y naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, o?rodki, pracownie, biblioteki, warsztaty i inne jednostki. Nie stanowi? one samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone s? przez dyrektora instytutu w ramach wewn?trznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur dyrektor instytutu powierza nauczycielom akademickim lub innym osobom.
2. Jednostki wymienione w ust. l tworzy, przekszta?ca i znosi Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
3. Wniosek o utworzenie lub przekszta?cenie powinien zawiera? uzasadnienie, okre?lenie celu i zakresu dzia?alno?ci naukowej i dydaktycznej tych jednostek, sk?adu osobowego a tak?e terminu i trybu rozliczania osób odpowiedzialnych za dzia?alno?? jednostki przekszta?canej m.in. rozliczenia finansowe z wykonania planu bada? naukowych, rozliczenia z zakresu powierzonego mienia.
4. W przypadku zniesienia jednostki przepis ust. 3 stosuje si? odpowiednio.
5. Wymienione w § 4 ust. l jednostki posiadaj? wewn?trznie wydzielony maj?tek, który w ca?o?ci stanowi maj?tek instytutu.

§ 5

Organami instytutu s?:
dyrektor i rada instytutu.

1. Dyrektora instytutu powo?uje Rektor na okres 5 lat na wniosek instytutu, zaopiniowany przez ca?? rad? wydzia?u. Kadencja dyrektora instytutu rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
2. Dyrektor instytutu kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci instytutu, jest prze?o?onym s?u?bowym wszystkich pracowników instytutu, odpowiada za planowanie i realizacj? zada? oraz za maj?tek i ?rodki finansowe przydzielone instytutowi.
3. Dyrektor mo?e wykonywa? swoj? funkcj? przy pomocy zast?pców, okre?laj?c ich kompetencje.
4. Do obowi?zków dyrektora instytutu w szczególno?ci nale?y:
1. w zakresie dydaktyki - organizowanie dzia?alno?ci dydaktycznej oraz zapewnienie prawid?owego przebiegu procesu dydaktycznego;
2. udzia? w opracowywaniu i realizacji planów prac naukowo-badawczych;
3. ustalanie projektów struktury organizacyjnej instytutu;
4. dokonywanie podzia?u obowi?zków mi?dzy poszczególne jednostki organizacyjne i pracowników instytutu.
5. Dyrektor instytutu swoje zadania wykonuje przy pomocy rady instytutu.
6. Rada instytutu jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora instytutu w zakresie dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowo-badawczej.
7. Do zada? rady instytutu w szczególno?ci nale?y:
1) opiniowanie kierunków dzia?alno?ci dydaktycznej oraz projektów planów prac naukowo-badawczych;
2) opiniowanie sprawozda? z dzia?alno?ci instytutu;
3) opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych.
8. W sk?ad rady instytutu wchodz?:
1) dyrektor instytutu i jego zast?pcy;
2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora oraz maj?cy stopie? doktora habilitowanego;
3) wybrani przedstawiciele pozosta?ych nauczycieli akademickich i pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi w liczbie proponowanej przez zebranie ogólne pracowników;
4) przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
9. W pracach rady mog? bra? udzia? z g?osem doradczym przedstawiciele samorz?du studenckiego.
10. Radzie przewodniczy dyrektor instytutu, który jest zobowi?zany zwo?a? jej posiedzenie co najmniej raz w semestrze.

§ 6

1. Pracownikami instytutu s?:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni,
b) pracownicy naukowi,
2. pracownicy nie b?d?cy nauczycielami akademickimi.
3. Zatrudnienie pracowników nast?puje na podstawie przepisów i obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
4. Dyrektor instytutu oraz kierownicy jednostek wchodz?cych w sk?ad instytutu ustalaj? zakresy obowi?zków pracowników, uwzgl?dniaj?c w nich równie? problematyk? bhp i ppo?.

§ 7

1. Instytut posiada ewidencyjnie wydzielony maj?tek. Ewidencja maj?tku prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
2. Dyrektor instytutu odpowiada za powierzony mu maj?tek znajduj?cy si? w instytucie.
3. Dyrektor instytutu mo?e przekaza? okre?lone przedmioty czy urz?dzenia b?d?ce w ewidencji instytutu w bezpo?redni? opiek? pracownikowi zatrudnionemu w instytucie. Pracownik ten ponosi odpowiedzialno?? materialn? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Dyrektor instytutu kontroluje wówczas prawid?owe rozliczanie si? pracownika z powierzonego mu mienia.
4. Dzia?alno?? finansowo-gospodarcza instytutu prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu.
5. Dyrektor instytutu mo?e przekaza? obowi?zki wymienione w pkt. 1-3 kierownikom jednostek organizacyjnych instytutu - czyli katedr, zak?adów.
6. Instytut prowadzi ?ród?ow? dokumentacj? finansow?, wystawia dokumenty obrotu pieni??nego i maj?tkowego oraz prowadzi ewidencj? w zakresie okre?lonym w?a?ciwymi przepisami.
7. Ewidencj? dokumentów finansowo-ksi?gowych prowadzi kwestura Uniwersytetu.

§ 8

Bezpo?redni nadzór i kontrol? nad dzia?alno?ci? instytutu sprawuje dziekan na podstawie kompetencji wynikaj?cych z ustawy o szkolnictwie wy?szym, statutu Uniwersytetu oraz regulaminu organizacyjnego wydzia?u.

§ 9

1. Zmiany w regulaminie mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora z w?asnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad? instytutu i wydzia?u.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzenia rektora.


Ta strona by?a odwiedzana 899 razy (w tym z UWM 14 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa